Algemene voorwaarden

Wij heten u van harte welkom bij B&B ut Hutmenke te Heythuysen.
Ons wijnvat is met veel zorg en passie gebouwd en ingericht. Wij delen dit graag met onze gasten en zouden het erg waarderen als onze gasten met respect omgaan met ons wijnvat, de inventaris en ons erf.

Om onduidelijkheden te voorkomen hebben we algemene voorwaarden en een huishoudelijk reglement opgesteld behorend bij het wijnvat en verzoeken u zich hiervan op de hoogte te stellen.

Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement van kracht.

Hoofdgast B&B

De persoon die bij B&B ut Hutmenke heeft gereserveerd middels een email, via onze website, website bedandbreakfast.nl of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon – of verblijfplaats te hebben.

Reserveringen door personen onder de 18 jaar zijn niet geldig.

Beheerder B&B

De persoon die als eigenaar van B&B ut Hutmenke of namens de eigenaar van B&B ut Hutmenke de Bed & Breakfast beheert.

Derden

Iedere andere (rechts)persoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.

Contact & reserveringen

Via onze website www.uthutmenke.nl of website www.bedandbreakfast.nl , door een e-mail te sturen naar: info@uthutmenke.nl of door te bellen met telefoonnummer: +31 (0)6-36094047

Annulering

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.

Verblijf

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens

B&B ut Hutmenke
Carin Rutten
Op de Bos 5
6093NC Heythuysen

+31 (0)6-36094047
Website: www.uthutmenke.nl
E-mail: info@uthutmenke.nl

1. Algemeen

1.1
B&B ut Hutmenke is beschreven op de websites:

www.uthutmenke.nl
www.facebook.com
www.instagram.com
www.bedandbreakfast.nl

Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij B&B ut Hutmenke ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

1.2
Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot het wijnvat van B&B ut Hutmenke gevestigd op, Op de Bos 5 6093NC Heythuysen.

1.3
Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

1.4
Het wijnvat is geschikt voor twee personen.

Verblijf van meer personen dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan voor het wijnvat geldende maximum van 2 personen is nadrukkelijk niet toegestaan. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van de huursom.

Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.

Huisdieren zijn niet toegestaan, dit uit oogpunt van hygiëne

1.5
Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van onze accommodatie dienen door de gasten onmiddellijk bij ons te worden gemeld en te worden vergoed.

1.6
Bij overtreding van deze algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement, het niet opvolgen van instructies en bij ongepast gedrag, kunnen we gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot ons wijnvat en erf ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

2. Tarieven

2.1
De tarieven van het wijnvat zijn beschreven op onze website: www.uthutmenke.nl en www.bedandbreakfast.nl

Tarieven zijn inclusief btw, toeristenbelasting, uitgebreid ontbijt, gebruik van handdoeken, beddengoed en eindschoonmaak.

Voor het reserveren van een verblijf bij B&B ut Hutmenke worden geen extra kosten in rekening gebracht

2.2
De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3
De tarieven van B&B ut Hutmenke zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

B&B ut Hutmenke is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

2.5
Bij de verhuur wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 150,- welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen innen bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.

De borgsom dient samen met de betaling van de volledige huursom te worden voldaan.

In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot het wijnvat te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/wijnvat en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op een door huurder op te geven rekening en nadat deze aan verhuurder is doorgegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet tenietgedaan.

Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

3. Reservering en bevestiging

3.1
De huurovereenkomst kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan. Na ontvangst van reservering en/of reserveringsverzoek sturen wij u zo spoedig mogelijk een bevestiging (mits plaats beschikbaar). In onze reserveringsbevestiging wordt steeds verwezen naar deze algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement.

3.2
Wij verzoeken u de reserveringsbevestiging te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 5 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij om contact met ons op te nemen (telefonisch of per e-mail).

3.3
Tussen u en ons komt eerst een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van een wijnvat voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

4. Betaling

4.1
De verblijfskosten en borgsom dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank.

4.2
Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten en de borgsom per omgaande per bank aan ons te voldoen.

4.3
Indien u bij ons langs komt en op de dag zelf blijft overnachten, ontvangt u uw factuur ter plaatse en kunt u uw betaling ook contant voldoen. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.

4.4
Met het voldoen van een betaling van de verblijfskosten en borgsom bevestigt u de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode.

4.5
In het geval van niet tijdige betaling, zoals omschreven in dit artikel, behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden. We verwijzen hiervoor door naar Artikel 5. Annulering.

5. Annulering

5.1
Indien gasten onverhoopt niet in staat zijn om de aangegane reserveringsovereenkomst na te komen, dit z.s.m. melden opdat vrijgevallen datum alsnog aan anderen aangeboden kan worden.

5.2
Wanneer een definitieve reservering voor B&B ut Hutmenke is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

  • Bij annulering meer dan 5 dagen voor de aankomstdatum is gratis.
  • Bij annulering van 5 dagen tot 2 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%
  • Bij annulering van 0 dagen tot 2 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100%
  • Een no show wordt als een annulering gezien en bedragen de annuleringskosten 100%


5.3
Om in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag (indien van toepassing) dient u de annulering schriftelijk per e-mail of post aan B&B ut Hutmenke door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt,

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

5.4
In geval van annulering vanuit B&B ut Hutmenke (verhuurder) worden eventueel al betaalde huursommen gerestitueerd.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door B&B ut Hutmenke worden vergoed.

6. Aansprakelijkheid/klachten

6.1
De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan het wijnvat, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in het wijnvat om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en of schade. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

6.2
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, aan zaken dan wel personen, tijdens of ten gevolge van het verblijf in B&B ut Hutmenke.

6.3
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.

De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

6.4
Bij verlies van sleutels van B&B ut Hutmenke wordt de kosten van een nieuwe sleutel of vervangend slot bij de hoofdgast in rekening gebracht

6.5
Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.